Title दस्तावेज
सुदूरपश्चिम पंदेशकाे सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन
केही प्रदेश ऐन संसाेधन गर्न बनेकाे ऐन, २०७६ 1_3.pdf , 2_3.pdf , IMG_20191017_0001_4.pdf , IMG_20191017_0002_4.pdf , IMG_20191017_0003_4.pdf
सुदूपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्रन गर्न वनेकाे ऐन, २०७६ IMG_20191017_0001.pdf , IMG_20191017_0002.pdf , IMG_20191017_0003.pdf , IMG_20191017_0004.pdf , IMG_20191017_0005.pdf
सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न ऐन, २०७६.pdf
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६.pdf
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन, २०७५.pdf
प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७५.pdf
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग ऐन, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग ऐन, २०७५_0.pdf
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा(पहिलो स‌ंशोधन) नियमावली २०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा(पहिलो स‌ंशोधन) नियमावली २०७६.pdf