Title दस्तावेज
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
मुख्य न्यायाधिवक्ताकोकाम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ मुख्य न्यायाधिवक्ताकोकाम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
प्रदेश नं. ७ प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५ प्रदेश नं. ७ प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५.pdf
जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन, २०७५ जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
गाउँ सभा तथा नगर सभा (कार्य सञ्चालन) ऐन, २०७५ गाउँ सभा तथा नगरसभा (कार्य सञ्चालन) ऐन, २०७५.pdf
कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५ आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५.pdf