Title दस्तावेज
सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ संशोधन सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ संशोधन.pdf
सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७९ सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन.pdf
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन.pdf
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६.pdf
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७६ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७६_1.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन, २०७५ स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन, २०७५.pdf
सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf