Body

 

 

   १. प्रशासन,योजना तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा

                     महाशाखाको कार्यहरुः-

१.  आवधिक नीतिकार्यक्रम , योजना तर्जुमा , कार्यान्वयन तथा प्रगति विवरण सम्वन्धी

२.  मन्त्रालयको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी

३.  कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धी

४.  कार्यालय ब्यवस्थापन सम्बन्धी

५.  विपद्  जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून र योजना तर्जुमा कार्यान्वयन सम्बन्धी

६.  विपद जोखिम क्षेत्र नक्साङकन र बस्ती स्थानान्तर सम्बन्धी नीति , कानून , मापदण्ड र योजना कार्यन्वयन तथा नियमन

७.  विपद रोकथाम, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरु वीच समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी

८.  आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी

९.  मन्त्रालयको बिनियोजित खर्चराजस्व र धरौटीको लेखा परीक्षणबेरुजुको संपरीक्षण र बेरुजु फर्छयौट सम्बन्धी

१०. गुनासो तथा विवाद व्यवस्थापन सम्बन्धी (अ.दु.अ.आ., /रा.स.के.लगायत)

११. सार्वजनिक विदा ,उत्सव र समारोह व्यवस्थापन सम्बन्धी

१२. अन्य महाशाखामा नतोकिएका कार्यहरु

 

१.१. प्रशासन तथा योजना शाखा

              कार्यहरुः-

१.  कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी

२.  कार्यालय ब्यवस्थापन सम्बन्धी (हाजिरी, सरसफाई, पानी, विजुली र ईन्टरनेट लगायत)

३.  सवारी साधनको ब्यवस्थापन सम्बन्धी

४.  स्टोर ब्यवस्थापन सम्बन्धी (खरिद, दाखिला, लिलाम लगायत)

५.  उपाधि, सम्मान तथा विभुषण सम्बन्धी

६.  सार्वजनिक बिदाउत्सवउर्दी तथा समारोह ब्यवस्थापन सम्बन्धी

७.  दिगो शान्ति व्यवस्थापन तथा द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिको पुन:स्थापना सम्वन्धी

८.  आवधिक र वार्षिक नीतिकार्यक्रम , योजना तर्जुमा , कार्यान्वयन तथा प्रगति विवरण सम्वन्धी

९.  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, हेलो सरकार , हेलो सिएम सम्वन्धि

१०. बजार अनुगमन सम्वन्धी

११. सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ति प्राप्ति र जग्गा विवाद सम्बन्धी

१२. गुनासो  र विवाद व्यवस्थापन सम्बन्धी

१३. गैरसरकारी संघ,  संस्थाहरु सम्बन्धी

१४. अन्य आन्तरिक ब्यवस्थापन सम्वन्धी

१५. अन्य शाखामा नपर्ने कार्यहरु

 

१.२. बिपद् ब्यवस्थापन शाखा

                कार्यहरुः-

१.  विपद्  जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून र योजना तर्जुमा कार्यान्वयन सम्बन्धी

२.  विपद जोखिम क्षेत्र नक्साङकन र बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी

३.  विपद तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी

४.  प्रदेशिक विपद कोष स्थापना , संचालन र ब्यवस्थापन सम्बन्धी

५.  विपद प्रभावितहरुलाई राहत प्रदान गर्ने सम्बन्धी

६.  कार्यकारी समितिको बैठक ब्यवस्थापन, निर्णय कार्यान्वयन र अभिलेख ब्यवस्थापन सम्बन्धी

७.  प्रदेशिक आपतकालीन गोदाम घरको ब्यवस्थापन सम्बन्धी

८.  प्रदेशिक आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र (PEOC) सम्बन्धी

९.  विपद रोकथाम, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरु वीच समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी

१०.  बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी   नीतिकानूनतर्जुमा सम्बन्धी

११.  विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विविध कार्यहरु

 

१.३. आर्थिक प्रशासन शाखा

              कार्यहरुः-

१.  मन्त्रालयको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी सम्बन्धी

२.  खर्चको अख्तियारी सम्बन्धी

३.  खरिद योजना सम्बन्धी

४.  बिनियोजनराजस्व र धरौटीको लेखा सम्बन्धी

५.  तलबी प्रतिवेदन सम्बन्धी

६.  निकासा तथा रकमान्तर सम्बन्धी

७.  आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरिक्षण सम्बन्धी

८.  मन्त्रालयको बिनियोजित खर्चराजस्व र धरौटीको लेखा परीक्षण गराउनेबेरुजुको संपरीक्षण गराउने र बेरुजु फर्छयौट सम्बन्धी

९.  मन्त्रालयको आर्थिक विवरण तथा आवधिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धी

१०. आर्थिक बिषयमा राय परामर्श उपलब्ध गराउने सम्बन्धी

११. मन्त्रालयको दैनिक आर्थिक प्रशासन संचालन सम्बन्धी

१२. आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी भैपरी आउने अन्य कार्य

 

२. सुरक्षा समन्वय महाशाखा

     महाशाखाको कार्यहरुः-

१.  शान्ति सुरक्षा तथा सुब्यवस्था सम्वन्धी

२.  प्रदेश प्रहरीको गठन, परिचालन, व्यवस्थापन तथा सेवाशर्तहरु सम्बन्धी

३.  संघीय र प्रदेश सुरक्षा निकाय संगको सम्पर्कसम्बन्धसूचना आदान प्रदान र समन्वय सम्बन्धी

४.  स्थानीय प्रशासन सम्वन्धी

५.  विद्युतीय संचार माध्यम संचालन सम्बन्धी

६.  सामुदायिक प्रहरी , प्रादेशिक कारागार ,हिरासत व्यवस्थापनथुनुवा वा कैदीको स्थानान्तरण सम्बन्धी

७.  सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनयातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट र कार्टेलिङ्ग नियन्त्रण सम्बन्धी

८.  प्रदेशस्तरको विद्युतीय संचार माध्यम संचालन सम्बन्धी

९.  प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो सम्बन्धी

१०. छापासंचार , प्रदेश टेलिसेन्टर, साइवर सुरक्षा तथा प्रदेशस्तरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइनको व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी

११. शान्ति सुरक्षा तथा संचार सम्बन्धी अन्य कार्यहरु

 

२.१. प्रहरी प्रशासन तथा कारागार ब्यवस्थापन शाखा

                               कार्यहरुः-

१.  प्रदेश प्रहरी सम्वन्धी(गठन,परिचालन,व्यवस्थापन,सेवा शर्त एवं सुविधा लगायत)

२.  प्रादेशिक कारागार तथा हिरासतको व्यवस्थापनथुनुवा वा कैदीको स्थानान्तरण सम्बन्धी

३.  सामुदायिक प्रहरी सम्बन्धी

४.  प्रदेश भित्रको सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी

५.  यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट र कार्टेलिङ्ग नियन्त्रण सम्बन्धी

६.  प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सम्वन्धी कार्य

 

२.२. शान्ति सुरक्षा शाखा

              कार्यहरुः-

१.  शान्ति सुरक्षा तथा  सुव्यवस्था सम्वन्धी

२.  अति विशिष्टव्यक्तिमहत्वपूर्ण भौतिक संरचनासंवेदनशील सार्वजनिक स्थल तथा समारोहको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी

३.  संघीय र प्रदेश सुरक्षा निकाय संगको सम्पर्कसम्बन्धसूचना आदान प्रदान र समन्वय सम्बन्धी

४.  प्रदेश भित्रको अपराध अनुसन्धानसूचना संकलनरोकथामनियन्त्रण तथा समन्वय सम्बन्धी

५.  अन्तर प्रदेश  सुरक्षा सम्बन्धी

६.  स्थानीय प्रशासन सम्वन्धी

७.  अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहयोग सम्बन्धी

८.  संघीय मापदण्ड बमोजिम हातहतियारखरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थको नियमन

९.  निवारक नजरबन्द र स्थानहद सम्बन्धी

१०. मन्त्रालयको नियन्त्रण कक्ष संचालन सम्बन्धी

११. सुरक्षा गतिविधिहरुको  सूचना संकलन, विश्लेषण सम्बन्धी

१२. शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यहरु

 

  २.३. सूचना, समन्वय तथा प्रशारण शाखा

                         कार्यहरुः-

१.  रेडियो, एफ एम तथा टेलिभिजन सम्बन्धी

२.   तारयुक्त र ताररहित ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधारको विकासव्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी

३.  विद्युतीय संचार माध्यम सम्बन्धी

४.  टेलिसेन्टर संचालनव्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी

५.  इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य प्रविधिमा आधारित संचार माध्यम सम्वन्धी

६.  सूचनाको हक सम्वन्धी 

७.  साइवर सुरक्षासम्वन्धी

८.  छापासंचार माध्यम सम्वन्धी

९.  प्रेस सूचना प्रवाहसूचना सामग्रीको उत्पादनप्रकाशन र वितरण सम्बन्धी

१०. श्रमजीवि सञ्चारकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन सम्बन्धी

११. प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धी

१२. केबुल वितरणको इजाजतनवीकरण र नियमन सम्बन्धी

१३. चलचित्र सम्वन्धी

 

३. कानून तर्जुमा महाशाखा

     महाशाखाको कार्यहरुः-

१.  ऐन, अध्यादेश, नियम, गठन आदेश, मापदण्ड , कार्यविधि , निर्देशिकाको तर्जुमा सम्बन्धी

२.  शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीतिकानूनमापदण्ड निर्माण सम्बन्धी

३.  आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षणनागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रबर्धनमा सहयोग सम्बन्धी

४.   न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी

५.  सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ति प्राप्ति सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा सम्बन्धी

६.  ऐनअध्यादेश,  नियमगठन आदेश मापदण्ड , कार्यविधि , निर्देशिका आदिका सम्वन्धमा सम्वन्धित मन्त्रालयलार्इ परामर्श एवं         

     सहमती प्रदान गर्ने  सम्बन्धी

७.  प्रदेशलाई नयाँ कानून अवश्यक पर्ने नपर्ने सम्वन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सो सम्वन्धमा

     सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने सम्वन्धी

८.  मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर भएका मुद्दापुनरावेदनरिट वा अन्य दावीहरुको लिखित जवाफ प्रतिउत्तर तयार गर्ने सम्बन्धी

९.  प्रदेश राजपत्र सम्पादन तथा प्रकाशन सम्बन्धी

१०. कानूनको एकिकरण र संहिताकरण सम्वन्धी

११. अपराध तथा यातना पीडितको पुन:स्थापना र क्षतिपूर्ति सम्वन्धी

१२. कानूनसंग सम्बन्धित अन्य कार्यहरु

 

३.१. कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

                            कार्यहरुः-

१.  आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षणनागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रबर्धन सम्बन्धी

२.  प्रदेशभित्र न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन

३.  सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ति प्राप्ति सम्बन्धी

४.  पारिवारिक सम्बन्धी नीतिकानून र मापदण्ड तर्जुमा सम्बन्धी

५.  सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीतिकानून तथा मापदण्ड तर्जुमा सम्बन्धी

६.  सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति सम्वन्धी

७.  ऐनअध्यादेश,  नियमगठन आदेश आदिका सम्वन्धमा सम्वन्धित मन्त्रालयलार्इ परामर्श सम्बन्धी

८.  प्रदेशलाई नयाँ कानून अवश्यक पर्ने नपर्ने सम्वन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सो सम्वन्धमा

     सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने सम्वन्धी

९.  मन्त्रालय संग सम्वन्धित ऐननियमगठन आदेश र सूचना आदिको मस्यौदा तयारी सम्वन्धी

१०. मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर भएका मुद्दापुनरावेदनरिट वा अन्य दावीहरुको लिखित जवाफ प्रतिउत्तर तयारी सम्बन्धी

११. अपराध तथा यातना पीडितको पुन:स्थापना र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी

१२. कानूनन्याय तथा प्रदेश सभा मामिला सम्वन्धी

 

३.२. कानून सम्पादन तथा प्रसारण शाखा

                     कार्यहरुः-

१.  प्रदेश राजपत्र सम्पादन तथा प्रकाशन सम्बन्धी

२.  कानूनको मस्यौदा सम्पादन सम्बन्धी

३.  राजपत्रको वितरण सम्बन्धी

४.  कानून प्रमाणिकरणका लागि पठाउनु पूर्व गर्नुपर्ने सम्पादन सम्बन्धी

५.  कानूनको एकिकरण र संहिताकरण सम्वन्धी

६.  प्रदेशसभामा पेश हुने बिधेयक तर्जुमा सम्वन्धी

७.  संसद समितिहरुमा उपस्थित भई सरकारी विधेयक र गैर सरकारी विधेयकमा सरकारको धारणा राख्ने सम्बन्धी 

८.  कानून संग सम्वन्धित अन्य कार्यहरु