Title दस्तावेज
प्रदेश लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यविधि, २०७९ प्रदेश लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यविधि, २०७९.pdf
रेडियो एफ.एम. अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७९ रेडियो एफ.एम. अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७९.pdf
संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ,२०७४ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ,२०७४.pdf
कानून तर्जुमा सुझाव समिति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कानून तर्जुमा सुझाव समिति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
हवाइ उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ हवाइ उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf