सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 स्वतः प्रकाशित सूचना - आब 2078-079 कार्तिक देखि असार मसान्त सम्मको
3 hours 2 minutes ago
प्रकाशन, प्रगति विवरण, प्रतिवेदन, समाचार
2 स्वतः प्रकाशित सूचना - आब 2078-079 कार्तिक देखि असार मसान्त सम्मको
3 hours 2 minutes ago
प्रकाशन, प्रगति विवरण, प्रतिवेदन, समाचार
3 स्वतः प्रकाशित सूचना - आब 2078-079 कार्तिक देखि असार मसान्त सम्मको
3 hours 2 minutes ago
प्रकाशन, प्रगति विवरण, प्रतिवेदन, समाचार
4 स्वतः प्रकाशित सूचना - आब 2078-079 कार्तिक देखि असार मसान्त सम्मको
3 hours 2 minutes ago
प्रकाशन, प्रगति विवरण, प्रतिवेदन, समाचार
5 रेडियो एफ.एम.लाई वितरण गरिने पुँजीगत अनुदान प्राप्त रेडियो एफ.एम.हरुले सम्झौताका लागि सम्पर्क गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।
1 month ago
प्रकाशन, समाचार
6 रेडियो एफ.एम.लाई वितरण गरिने पुँजीगत अनुदान प्राप्त रेडियो एफ.एम.हरुले सम्झौताका लागि सम्पर्क गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।
1 month ago
प्रकाशन, समाचार
7 २०७९ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी संशोधित सूचना
1 month ago
प्रकाशन, राजपत्र, समाचार
8 २०७९ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी संशोधित सूचना
1 month ago
प्रकाशन, राजपत्र, समाचार
9 प्रदेश लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यविधि, २०७९
1 month 1 week ago
कार्यविधि, परिपत्र, प्रकाशन
10 प्रदेश लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यविधि, २०७९
1 month 1 week ago
कार्यविधि, परिपत्र, प्रकाशन