सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २०७९ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना
22 hours 44 minutes ago
जानकारी, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ती, राजपत्र, समाचार
2 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २०७९ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना
22 hours 44 minutes ago
जानकारी, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ती, राजपत्र, समाचार
3 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २०७९ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना
22 hours 44 minutes ago
जानकारी, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ती, राजपत्र, समाचार
4 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २०७९ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना
22 hours 44 minutes ago
जानकारी, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ती, राजपत्र, समाचार
5 सम्पूर्ण छापा एवं विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुलाई विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
1 month ago
समाचार
6 प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिका, २०७६ (पहिलो संशोधन)
2 months ago
निर्देशिका, प्रकाशन, समाचार
7 प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिका, २०७६ (पहिलो संशोधन)
2 months ago
निर्देशिका, प्रकाशन, समाचार
8 संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
2 months ago
कार्यविधि, प्रकाशन, राजपत्र
9 आ.ब. २०७८।०७९ श्रावण देखि असोज मसान्त सम्मको स्वतः प्रकाशित सूचना
4 months 4 weeks ago
प्रकाशन, प्रतिवेदन, योजना, समाचार
10 आ.ब. २०७८।०७९ श्रावण देखि असोज मसान्त सम्मको स्वतः प्रकाशित सूचना
4 months 4 weeks ago
प्रकाशन, प्रतिवेदन, योजना, समाचार