सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 यस मन्त्रालयबाट लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी प्रकाशित सूचना अनुसार पर्न आएका संचार माध्यमहरुलाई सम्झौता गर्न आउने बारेको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
8 hours 40 minutes ago
जानकारी
2 रेडियो एफ. एमहरुको पूजिगत क्षमता विस्तार अनुदान सम्बनधी सार्वजनिक सूचना (पुनः प्रकाशित)
8 hours 44 minutes ago
जानकारी
3 रेडियो एफ. एमहरुको पूँजिगत क्षमता विस्तार अनुदान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
3 days 8 hours ago
जानकारी
4 लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी प्रकाशित सूचना अनुसार पर्न आएका विभिन्न संचार माध्यमहरुलाई सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना
1 week 1 day ago
जानकारी
5 लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना
1 month ago
जानकारी
6 लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
1 month ago
जानकारी
7 सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासीमा अनुरोध
2 months ago
जानकारी
8 स्वत प्रकाशित सूचना
2 months ago
जानकारी
9 खखडेहरा पर्वको र्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
2 months ago
जानकारी
10 Invitation for Online Bids
3 months ago
बोलपत्र