शिर्षक दस्तावेज मिति
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (पहिलो संशोधन) (गठन) आदेश, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (पहिलो संशोधन) (गठन) आदेश, २०७८.pdf 2023-09-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८.pdf 2023-09-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८.pdf 2023-09-03
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७.pdf 2023-09-03
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७.pdf 2023-09-03
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७७ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०७७ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०.pdf 2023-09-03
प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त सम्बन्धी सूचना प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त सम्बन्धी सूचना.pdf 2023-08-09
सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८० सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८०.pdf 2023-08-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८० सुदूरपश्चिम प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८०.pdf 2023-08-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ संशोधन सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन,२०७९ संशोधन.pdf 2023-07-19
सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०.pdf 2023-07-19