शिर्षक दस्तावेज मिति
प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना Are 6 प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना (1).pdf 2021-02-10
प्रदेश विभुषण सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ प्रदेश विभुषण सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७.pdf 2021-01-29
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६.pdf 2020-08-09
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६.pdf 2020-07-29
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७६ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७६_1.pdf 2020-07-03
सुदूरपश्चिम पंदेशकाे सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन 2019-12-23
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा(पहिलो स‌ंशोधन) नियमावली २०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा(पहिलो स‌ंशोधन) नियमावली २०७६.pdf 2019-07-17
प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf 2019-06-27
प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५ प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन 2075.pdf 2018-12-27