शिर्षक दस्तावेज मिति
Invitation for Bids IMG_20191021_0001.pdf , IMG_20191021_0002.pdf 10/21/2019 - 16:55
जानकारी सम्बन्धमा ऐेन र नियमहरु१११.pdf 09/29/2019 - 12:44
प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको १२ औं बैठकको निर्णय सम्बन्धमा 09/19/2019 - 10:39
आ.व. 2075/076 मा विभिन्न फर्महरुलाई भुक्तानी भएको मु.अ.कर विवरण तथा कट्टा गरी दाखिला गरिएको अग्रिम आयकर विवरण 08/18/2019 - 13:46
आ.व. 2075/076 मा विभिन्न फर्महरुलाई भुक्तानी भएको मु.अ.कर विवरण तथा कट्टा गरी दाखिला गरिएको अग्रिम आयकर विवरण 08/18/2019 - 13:34
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट २०७६ सालमा प्रदान गरिने सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा 08/01/2019 - 14:51
२०७५ साल मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी चालु पूँजीगत 01/14/2019 - 14:02
075 मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी(चालुतर्फ) / (पूँजीगततर्फको) 01/13/2019 - 11:27