शिर्षक दस्तावेज मिति
खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७६ खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७६.pdf 2023-10-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (पहिलो संशोधन) (गठन) आदेश, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (पहिलो संशोधन) (गठन) आदेश, २०७८.pdf 2023-09-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८.pdf 2023-09-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८.pdf 2023-09-03
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७.pdf 2023-09-03
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७.pdf 2023-09-03
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७७ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०७७ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०.pdf 2023-09-03
प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त सम्बन्धी सूचना प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त सम्बन्धी सूचना.pdf 2023-08-09
सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८० सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८०.pdf 2023-08-03