सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
11 अतवारी पर्व बिदाको मिति संशोधन गरी भाद्र १२ गते कायम गरिएको सूचना
1 month ago
जानकारी, प्रकाशन, समाचार
12 अतवारी पर्व बिदाको मिति संशोधन गरी भाद्र १२ गते कायम गरिएको सूचना
1 month ago
जानकारी, प्रकाशन, समाचार
13 अतवारी पर्व बिदाको मिति संशोधन गरिएको सूचना । प्रदेश राजपत्र, खण्ड ६, संख्या ७, २०७९ भाद्र ९ गते
1 month ago
प्रकाशन, राजपत्र
14 सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना।
1 month ago
प्रकाशन, समाचार
15 सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना।
1 month ago
प्रकाशन, समाचार
16 स्वतः प्रकाशित सूचना - आब 2078-079 कार्तिक देखि असार मसान्त सम्मको
1 month ago
प्रकाशन, प्रगति विवरण, प्रतिवेदन, समाचार
17 स्वतः प्रकाशित सूचना - आब 2078-079 कार्तिक देखि असार मसान्त सम्मको
1 month ago
प्रकाशन, प्रगति विवरण, प्रतिवेदन, समाचार
18 स्वतः प्रकाशित सूचना - आब 2078-079 कार्तिक देखि असार मसान्त सम्मको
1 month ago
प्रकाशन, प्रगति विवरण, प्रतिवेदन, समाचार
19 स्वतः प्रकाशित सूचना - आब 2078-079 कार्तिक देखि असार मसान्त सम्मको
1 month ago
प्रकाशन, प्रगति विवरण, प्रतिवेदन, समाचार
20 रेडियो एफ.एम.लाई वितरण गरिने पुँजीगत अनुदान प्राप्त रेडियो एफ.एम.हरुले सम्झौताका लागि सम्पर्क गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।
2 months 3 weeks ago
प्रकाशन, समाचार