सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
11 बिदा सम्बन्धी राजपत्र
6 months 2 weeks ago
प्रकाशन, राजपत्र
12 सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना
6 months 2 weeks ago
समाचार
13 सार्वजनिक बिदा नरहेको सूचना
6 months 2 weeks ago
समाचार
14 अतवारी पर्व बिदाको मिति संशोधन गरी भाद्र १२ गते कायम गरिएको सूचना
6 months 3 weeks ago
जानकारी, प्रकाशन, समाचार
15 अतवारी पर्व बिदाको मिति संशोधन गरी भाद्र १२ गते कायम गरिएको सूचना
6 months 3 weeks ago
जानकारी, प्रकाशन, समाचार
16 अतवारी पर्व बिदाको मिति संशोधन गरी भाद्र १२ गते कायम गरिएको सूचना
6 months 3 weeks ago
जानकारी, प्रकाशन, समाचार
17 अतवारी पर्व बिदाको मिति संशोधन गरिएको सूचना । प्रदेश राजपत्र, खण्ड ६, संख्या ७, २०७९ भाद्र ९ गते
6 months 3 weeks ago
प्रकाशन, राजपत्र
18 सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना।
7 months ago
प्रकाशन, समाचार
19 सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना।
7 months ago
प्रकाशन, समाचार
20 स्वतः प्रकाशित सूचना - आब 2078-079 कार्तिक देखि असार मसान्त सम्मको
7 months ago
प्रकाशन, प्रगति विवरण, प्रतिवेदन, समाचार