शिर्षक दस्तावेज मिति
प्रदेश विभुषण सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ प्रदेश विभुषण सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७.pdf 2021-01-29
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६.pdf 2020-08-09
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६.pdf 2020-07-29
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७६ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७६_1.pdf 2020-07-03
आर्थिक ऐन, २०७५ आर्थिक ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन, २०७५ स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
विनियोजन ऐन, २०७५ विनियोजन ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
मुख्य न्यायाधिवक्ताकोकाम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ मुख्य न्यायाधिवक्ताकोकाम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ प्रदेश सभा नियमावली, २०७४.pdf 2020-03-01