शिर्षक दस्तावेज मिति
सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७९ सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन.pdf 2022-12-16
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन.pdf 2022-12-16
बिदा सम्बन्धी राजपत्र बिदा सम्बन्धी सूचना.pdf 2022-09-02
अतवारी पर्व बिदाको मिति संशोधन गरिएको सूचना । प्रदेश राजपत्र, खण्ड ६, संख्या ७, २०७९ भाद्र ९ गते अतवारी पर्व बिदाको मिति संशोधन गरिएको सूचना २.pdf 2022-08-25
२०७९ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी संशोधित सूचना 2022-06-30
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली, २०७८.pdf 2022-06-09
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली, २०७८.pdf 2022-06-09
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २०७९ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट २०७९ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना.pdf 2022-04-20
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिका, २०७६ (पहिलो संशोधन) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिका, २०७६ (पहिलो संशोधन).pdf 2022-02-06
संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf 2022-01-31
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७.pdf 2021-09-08
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७.pdf 2021-09-08
२०७८ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना २०७८ सालका सार्वजनिक बिदाहरु (सुदूरपश्चिम प्रदेश) Setup 2078 Are 1.pdf 2021-09-08
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७६ पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७६.pdf 2021-06-20
प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना Are 6 प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना (1).pdf 2021-02-10