सम्पूर्ण छापा एवं विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुलाई विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना